LEGO® SERIOUS PLAY®

Mitä se oikeastaan on?

LEGO® SERIOUS PLAY® aktivoi kaikki osallistumaan aktiivisesti ideointiin ja päätöksentekoon. Menetelmä muuttaa perinteisen tavan pitää kokouksia moodiin, jossa osallistutaan 100%:sti. LEGO® SERIOUS PLAY® metodologian avulla osallistutaan enemmän, saadaan useampia oivalluksia ja sitoudutaan viemään ratkaisuja myös käytäntöön.

 

LEGO® SERIOUS PLAY® perustuu muutamiin perusolettamuksiin johtamisesta ja organisaatioista:

 • Johtajilla ei ole vastausta kaikkeen.
 • Menestys riippuu siitä, kuinka hyvin kuunnellaan kaikkien osallistujien mielipiteitä.
 • Ihmiset haluavat pohjimmiltaan ottaa vastuuta, olla osa jotakin isompaa ja tuoda oman panoksensa asioihin.
 • Tiimit eivät välttämättä toimi optimaalisesti, jolloin tiiminjäsenten hiljainen tieto jää käyttämättä.
 • Elämme maailmassa, jota voisi kuvailla sivistyneeksi ja mukautuvaksi. Jokainen saa tuoda oman näkemyksensä esiin ja olla mukana edistämässä kestävää liiketoimintaa.

LEGO® SERIOUS PLAY® sopii hyvin seuraaviin tarkoituksiin:

 • Se saa esiin IHMISTEN potentiaalin ja mitä he arvostavat.
 • TIIMIN kehitys, johtaminen, dynaaminen vuorovaikutus.
 • BUSINESSMALLIen kehitys ja validointi.
 • STRATEGINEN suunnittelu.
 • MISSION, VISION ja ARVOJEN identifointi ja määrittely.
 • TUOTE- ja PALVELUkehitys. INNOVAATIOT
 • SKENAARIOT ja uudenlaisten näkökulmien ja ratkaisujen löytäminen
LEGO® SERIOUS PLAY®

On menetelmä, jonka avulla fasilitoidaan keskustelua ja parannetaan kommunikaatiota, tuodaan esiin erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia. Se sopii erityisen hyvin ongelmanratkaisuun sekä yksilöiden, tiimien ja kokonaisten organisaatioiden käyttöön. Metodologia perustuu tutkimustietoon liiketalouden, strategian, organisaatiokehityksen, psykologian ja oppimisen aloilla. Yksi keskeisistä teorioista on ”hands – on- knowlege” eli tieto, josta tulee käsin kosketeltavaa.

LEGO® SERIOUS PLAY®  metodologian ydinprosessi koostuu 4:stä vaiheesta:

 

 • Fasilitaattori esittää kysymyksen.
 • Jokainen osallistuja rakentaa mallin samalla vastaten kysymykseen. LEGO® palikat on kehitetty erityisesti tätä tarkoitusta varten ja niillä rakennetaan kolmiulotteisia abstrakteja rakennelmia.
 • Osallistujat kertovat tarinoita rakentamistaan malleista metaforien avulla. Mallit auttavat jakamaan tietoa, ymmärtämään erilaisia näkökulmia, ratkaisemaan ongelmia ja helpottamaan päätöksentekoa.
 • Osallistujat reflektoivat mitä muut ovat rakentaneet ja niistä keskustellaan yhdessä.

Miksi LEGO® SERIOUS PLAY® on niin tehokasta?

 

  • LEGO® palikat luovat matalan kynnyksen osallistumiseen riippumatta osallistujien kokemuksesta, koulutuksesta, asemasta tai kulttuurista. LEGO® SERIOUS PLAY® menetelmä mahdollistaa kaikille tasavertaisen mahdollisuuden osallistua ja jakaa muille näkemyksiään ja tietotaitoaan.
  • LEGO® SERIOUS PLAY® sopii hyvin sekä yksilöille että ryhmille. Työpajan prosessi takaa sen, että kaikki osallistuvat aktiivisesti päätöksentekoon ja vaihtoehtoisten ratkaisuiden simulointiin. LEGO® SERIOUS PLAY® saa osallistujat osallistumaan ajatuksella sekä sitoutumaan paremmin tehtyihin päätöksiin että viemään päätökset käytäntöön myös työpajan jälkeen.
  • LEGO® SERIOUS PLAY® tuottaa enemmän ideoita ja konkreettisia tuloksia, koska jokaisella on sama aika rakentaa vastauksensa ja ideansa ennen kuin aloitetaan jakamaan ajatuksia toisten kanssa.
  • LEGO® SERIOUS PLAY® kannustaa avoimeen keskusteluun ja todella keskittymään kuuntelemaan mitä muut sanovat. Kolmiuloitteisten mallien, metaforien, ja tarinoiden kautta myös viestintä ja muiden ihmisten vakuuttaaminen ratkaisuiden hyödyistä helpottuu. Näin ollen vähennetään informaatiotulvaa, keskitytään olennaiseen ja ymmärretään paremmin asioiden syy-seuraus suhteita.
  • LEGO® SERIOUS PLAY® luo turvallisen ja luotettavan keskusteluympäristön ryhmän jäsenten välille. Keskustelu kohdistuu faktoihin ja asioihin joita on helppo nostaa pöydälle abstraktien LEGO®mallien avulla. Näin vältetään konflikteja ja keskustelun ajatumista henkilökohtaisuuksiin ja voidaan ottaa helpommin esille myös vaikeita aiheita, joista usein vaietaan.

Lisätietoa LEGO® SERIOUS PLAY® metodologiasta

ASSOCIATION OF MASTER TRAINERS

Virallista tietoa LEGO® SERIOUS PLAY® metodologiasta, valmennusohjelmasta ja sen aikatauluista sekä kouluttajien lista löytyy täältä: www.seriousplay.training. Sivustolla on myös intranet sertifioiduille fasilitaattoreille, jossa on viimeisintä tietoa sekä yhteisön että kouluttajien päivittämää sisältöä aiheesta.

Robert Rasmussen ja Per Kristiansen ovat Association of Master Trainers yhdistyksen Master Trainereita ja ovat kouluttaneet myös monet meistä Suomen fasilitaattoriesta. Robert on LEGO® SERIOUS PLAY® metodologian pääkehittäjä, joka aloitti menetelmän kehityksen työskennellessään LEGO-yhtymän palveluksessa ja on kehittänyt sitä siitä asti. Per on kouluttanut fasilitaattoreita vuosia ympäri maailmaa.

LEGO® SERIOUS PLAY® Aikajanalla

Lue lisää miten menetelmää on kehitetty vuosien varrella  FAQ.

Esimerkkiyrityksiä ja yhteisöja, jotka ovat hyödyntäneet LEGO® SERIOUS PLAY®  tekniikkaa.

Päivitämme listaa myöhemmin Suomalaisilla yrityksillä ja yhdistyksillä!